معرفی

مشخصات فردی

حسن قلمی باویل علیایی

نام - نام خانوادگی : حسن   قلمی باویل علیایی

پست الکترونیکی : olyaee@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : فیزیک اتمی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : فیزیک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تربیت معلم

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : فیزیک حالت جامد گرایش مواد آلی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : Kingston University of London

سوابق اجرایی

عضو کارگروه تاسیس, تصویب و توسعه رشته های جدید در مقاطع تحصیلات تکمیلیعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : فیزیک

محل خدمت : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, فنی, گروه فیزیک

مرتبه علمی : استادیار

پایه : ۱۴

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیئت علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

حسن قلمی باویل علیایی
حسن قلمی باویل علیایی

محل خدمت :
    دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, فنی, گروه فیزیک
مرتبه علمی :
    استادیار
^